Altijd een stapje verder

Wie een volgeling van Jezus Christus wil zijn, zal zich anders moeten gedragen dan mensen die een ander of zichzelf volgen.

43 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” 44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, 45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46 Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47 En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo?

Matteüs 5:23-27 (NBV)

Omdat we Zijn liefde hebben

Je vijanden haten is er niet meer bij. Dat mag niet. Wat moeten we dan doen met mensen die ons onrecht aandoen? De Here Jezus zegt hier in vers 44 dat we onze vijanden moeten liefhebben en zelfs voor ze mogen bidden.

Dit is moeilijk, en soms onmogelijk. En toch maakt God het mogelijk, omdat de liefde van God Zelf in onze harten is uitgegoten, door de Heilige Geest (zie Romeinen 5:5). Deze liefde is niet in kleine porties aan ons gegeven, maar werkelijk uitgegoten. We hoeven er alleen maar gebruik van te maken.

Omdat we Zijn kinderen zijn

Mensen liefhebben die ons niet liefhebben, dat is een typisch kenmerk van de kinderen van God. Jezus Christus zei (in Johannes 13:35) dat onze liefde, die we onder elkaar hebben, al het kenmerk is van Zijn volgelingen. Een stapje verder is, dat we ook anderen liefhebben. Met de liefde die zichzelf niet zoekt. Gods liefde.

Omdat we anders zijn

In vers 46 en 47 streept de Heer aan dat, als we alleen mensen liefhebben die ons liefhebben, wij niet anders zijn dan tollenaars, zondaars en heidenen. Wij zijn anders (zie 2 Korintiërs 5:17). Niet omdat wij zo speciaal zijn, of trots kunnen zijn op een goede beslissing, maar omdat we van God zijn.

Wie zijn leven overgegeven heeft aan Jezus Christus, is het eigendom van God geworden. Je bent anders en wordt nog steeds door Hem veranderd. We mogen meer op Jezus Christus lijken en, net als Hij, een stapje meer doen.

Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Liefde, Toewijding