Voorspoed of Jezus

Er staat een verbazingwekkend verhaal in de Bijbel. Het gaat over mensen die smeken of de Here Jezus bij hen weg wil gaan, omdat Hij hun bron van inkomsten heeft weggenomen. De door de Here Jezus uitgedreven demonen doodden een kudde varkens. Lees de volgende verzen eens aandachtig door.

30 En ver bij hen vandaan was een grote kudde varkens aan het weiden. 31 De demonen smeekten Hem: Als U ons uitdrijft, sta ons dan toe dat wij in die kudde varkens gaan. 32 En Hij zei tegen hen: Ga. En zij gingen uit hen weg en trokken in de kudde varkens; en zie, de hele kudde varkens stortte van de steilte af de zee in, en zij stierven in het water. 33 En zij die ze weidden, vluchtten; en toen zij in de stad gekomen waren, berichtten zij al deze dingen én wat er met de bezetenen gebeurd was. 34 En zie, heel de stad liep uit, Jezus tegemoet; en toen ze Hem zagen, smeekten ze Hem of Hij uit hun gebied wilde vertrekken.

Matteüs 8:30-34 (HSV)

De Heer vindt hier het welzijn en behoud van een paar mensen belangrijker dan het inkomen van de varkenshoeders. Deze mensen, die de Here Jezus blijkbaar niet kennen, smeken echter of Hij van hen weg wil gaan.

Het denken van de Here Jezus

De Here Jezus komt twee mensen tegen die door een boze geest bezeten zijn. Ze zijn zo angstaanjagend, dat niemand in hun buurt komt. Iedereen loopt in een wijde boog om ze heen en ze leven in eenzaamheid.

Maar de Heer ziet ze, ziet hun nood en weet wat ze nodig hebben. Meer nog: Hij kan hen geven wat ze nodig hebben, namelijk volledige bevrijding.

Het denken van de mensen

Je zou verwachten dat de mensen, die gezien hebben hoe slecht deze mannen er aan toe waren, buitengewoon blij zouden zijn met de zichtbaar geworden verlossing. Maar die verlossing heeft een prijs. Ze hebben met eigen ogen gezien dat de Here Jezus koos voor die mensen, ten koste van de kudde varkens. De Heer verkoos het leven van die twee onbekenden, boven hun inkomen.

Ook wij kunnen met verkeerde ogen kijken naar wat de God in ons leven doet en daar een verkeerde conclusie uit trekken. Wat is belangrijker: De ziel van een mens of het inkomen van een aantal andere mensen? Kiezen we voor materiële voorspoed of geestelijke voorspoed? Als kinderen van God weten we het antwoord. Nu moeten we daar ook aan zien vast te houden.

De keuze die we moeten maken

Als het ons op de man af gevraagd zou worden - "Voorspoed of de Here Jezus" - wat zouden we dan kiezen? Dan is de keus voor sommigen misschien makkelijk. We kiezen voor Jezus.

Meestal liggen de zaken echter niet zo zwart-wit. Als we de weg van de Here Jezus kiezen, en daardoor onze inkomsten zouden wegvallen, als onze familie ons zou verwerpen, of als onze toekomst onzeker wordt, wat kiezen we dan? Zeggen we dan: "Here Jezus, trek Uw hand terug van mijn leven, want het is te zwaar"? Of zeggen we: "Here Jezus, hou ons vast want Uw wil is de beste"?

Moge Gods genade ons ervoor bewaren, dat we op een moeilijke dag ook zouden smeken of de Heer Zich van ons terugtrekt. Laten we onze levens in Gods handen blijven leggen en Hem vertrouwen. Hij weet wat goed is voor ons. We mogen, net als de schrijver van Psalm 23, weten dat God ons zal leiden naar grazige weiden, zelfs als onze weg gaat door diepe duisternis.

Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Beproeving, Bezit, Geestelijk, Voorspoed