Wat we waren, wat we zijn

Wie op Jezus Christus vertrouwt voor vergeving en eeuwig leven, kan duidelijk een lijn trekken tussen wat we waren en wat we zijn. Paulus zegt dat mooi en duidelijk aan de Korintiërs.

10 Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. 11 En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

1 Korintiërs 6:11

Sommigen van ons zijn "dit" ook geweest. Anderen hebben een ander verleden. Maar nu is er iets gebeurd! Wij hebben Christus leren kennen. En dat heeft ons tot andere mensen gemaakt.

Afgewassen

Onze zonden zijn afgewassen. Alles wat er was, waar we ons voor hebben geschaamd, waarover we ons schuldig hebben gevoeld, is weggewassen. Zie bijvoorbeeld Openbaring 1:5, 7:14 en ook Efeziërs 1:7 en 1 Johannes 1:7.

Ook "nieuwe zonden", die wij als Christenen doen wanneer we struikelen, worden vanwege Gods grote trouw afgewassen, wanneer we ze belijden (zie 1 Johannes 1:9). God reinigt ons.

Geheiligd

De reden dat wij zondigen, zit diep vanbinnen. In ons hart, ons diepste ik, willen we doen wat we zelf willen (vergelijk Jeremia 17:9). Ook dat moet worden aangepakt, anders is het dweilen met de kraan open. Daarom werkt de Heilige Geest van God in ons hart en verandert ons willen en ons werken (Filippenzen 2:13).

Doordat de Heilige Geest ons heiligt, zegt Paulus dat we "in heiliging door de Geest" zijn (zie 2 Thessalonicenzen 2:13, en ook 1 Petrus 1:2). Dat betekent dat er aan ons gewerkt wordt. En dat werk, dat in ons begonnen is, zal worden afgerond (Filippenzen 1:6).

Gerechtvaardigd

Dit woord betekent dat wij recht tegenover God mogen staan. Dat is een groot wonder. Ondanks onze menselijke zwakheid en ondanks dat we nog kunnen struikelen, mogen we rechtop voor Gods troon staan (hoewel we misschien liever zouden willen knielen uit dankbaarheid). We zijn door Hem gerechtvaardigd, niet door ons eigen kunnen, maar vanwege Gods liefde en genade (zie bijvoorbeeld Galaten 2:16).

We zijn nog steeds gewone mensen, maar we zijn schoongewassen. We zijn mensen in heiliging. We zijn vanwege Gods liefde voor ons door Hem gerechtvaardigd. Daarom zijn we volgelingen van Christus die met opgeheven hoofd in het leven mogen staan, en mogen leven tot Zijn eer.