Volgen, maar niet klakkeloos

De kudde van de Goede Herder wordt opgeroepen om de bekende stem te volgen (Johannes 10:4). De Opperherder heeft lokale leiders in Zijn kudde aangesteld (oudsten/ouderlingen). Door dezen te volgen zijn de schapen (leden) gehoorzaam aan de Opperherder. Maar, volgen doe je niet klakkeloos.

11 De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.

Handelingen 17:11 (NBV)

Paulus en Silas waren net aan de Joden in Tessalonica ontsnapt, die hen voor de rechter wilden slepen omdat ze het evangelie vertelden. Nu waren ze in Berea aangekomen, waar de mensen vol belangstelling luisterden.

Welwillend luisteren

De Joden in Berea waren welwillender, staat in onze tekst. Dat was een verademing ten opzichte van de argwanende en jaloerse houding van Joden in Tessalonica (zie Handelingen 17:5). Wie iets nieuws wil leren zal er allereerst voor open moeten staan.

We hoeven niet open te staan voor alle gedachten die door de media, door boeken en tijdschriften over ons worden uitgestort. Maar wanneer door God aangestelde leiders ons iets willen leren, ons ergens op wijzen of ons ergens toe willen aansporen, is het raadzaam om goed te luisteren.

Bereid zijn om aan te nemen

Onze tekst zegt: "ze luisterden vol belangstelling". In de NBG-vertaling staat "zij namen het woord met alle bereidvaardigheid aan". Dit staat ook in andere belangrijke vertalingen. We luisteren niet alleen met belangstelling maar moeten daarbij in ons hart bereid zijn om het aan te nemen.

Een schaap in de kudde van de Goede Herder zal niet alleen maar luisteren en daarna toch gewoon zijn eigen gang gaan. Daarom gebruikt de Heer dit beeld in Johannes 10:14, waarin Hij zegt dat de schapen horen en volgen, zodat we leren om Zijn Stem serieus te nemen.

De Schriften als toetssteen gebruiken

Menselijke leiders kunnen fouten maken, ook als ze door God zijn aangesteld om de kudde te hoeden (zie 1 Petrus 5:2). De Joden in Berea geven ons een geweldig voorbeeld door enerzijds het gesproken woord bereidwillig aan te nemen en anderzijds de Schriften (de Bijbel) te onderzoeken om te zien of alles klopt.

Als wij zorgen dat we Gods Woord goed kennen, kunnen we veilig onze leiders volgen. Wat zij ons leren of waarheen ze ons leiden kunnen we bereidwillig aannemen en tegelijkertijd toetsen aan de Bijbel. Zo volgen we samen de Goede Herder en zullen merken dat Hij blij met ons is.

Bijbelboek: Handelingen Trefwoorden: Bijbel, Herder, Volgen