Het Woord dat ons raakt

Wie heeft wel eens gehuild bij het lezen van de Bijbel? Wanneer maakt het lezen van Gods regels ons verdrietig en wanneer laat het lezen van Zijn beloften ons dansen?

2 Ezra, de priester, haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen, en aan iedereen die in staat was het te begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. 3 Op het plein voor de Waterpoort las Ezra de mannen en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor, vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Allen luisterden aandachtig naar het boek van de wet.
9 Nehemia - hij was de landvoogd -, Ezra, de priester en schrijver, en de Levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen: 'Deze dag is gewijd aan de HEER, uw God; rouw dus niet, en huil niet!' Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. 10 Ezra zei tegen hen: 'Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.'

Nehemia 8:2-3, 9-10 (NBV)

Nadat het volk terugkeerde van de ballingschap werd voor het eerst de wet, de toenmalige Bijbel, aan het volk voorgelezen. De Levieten gaven ook uitleg.

Het Woord raakt ons in ons hart

Er staat aan het einde van vers 9 dat het hele volk in tranen was uitgebarsten. Dat kan komen omdat het zo lang geleden was dat ze het Woord hadden gehoord. Het kan ook zijn dat ze werden overtuigd van alle verkeerde dingen die ze, zonder God en zonder Zijn Woord, hadden gedaan.

Mensen die een poosje zonder de Bijbel leven, zullen bij terugkeer naar Gods Woord vaak ontdekken dat het Woord hen ontroert. Raakt het u, wanneer u de Bijbel leest?

Het Woord biedt troost

Er staat in vers 10 dat de vreugde die de Heer ons geeft, onze kracht is. Die vreugde komt onder andere door Gods Woord naar ons toe. Die kracht vinden we in het lezen van Gods Woord. In Gods Woord staan veel beloften. Wanneer we gehoorzaam zijn aan wat het Woord ons voorhoudt mogen we weten dat die beloften ook voor ons zijn.

We mogen onze tijd aan God wijden, zoals het volk die hele dag aan de Heer wijdde. Een dag gewijd aan God mag ons kracht en vreugde geven.

Het Woord is de moeite waard

Het volk luisterde aandachtig naar het voorlezen van de wet. Uren achter elkaar (zie vers 3). Waarschijnlijk hebben wij geen tijd om een hele dag de Bijbel te lezen, maar hoeveel tijd besteden we eigenlijk aan het lezen van Gods Woord? Soms is het goed om even stil te staan bij de vraag hoeveel tijd we per dag besteden aan dingen die minder de moeite waard zijn.

Als het Woord ons raakt, zal het ons ook veranderen, want God verandert mensen.

Bijbelboek: Nehemia Trefwoorden: Bijbel, Blijdschap, Kracht, Troost, Verdriet