Gods Geest en Woord bij bekering

Wanneer we luisteren naar Gods bestraffingen, zal Hij antwoorden met Zijn Geest en maakt Hij ons Zijn woorden bekend. Dat klinkt als het Nieuwe Testament. Deze woorden worden echter uitgesproken door Salomo, de wijze koning die duizend jaar voor Christus leefde.

23 Keert u zich tot Mijn bestraffing, zie, Ik zal Mijn Geest over u uitstorten, Mijn woorden u bekendmaken.

Spreuken 1:23 (HSV)

Dit hoofdstuk (Spreuken 1) gaat over wijsheid, die mensen wordt aangereikt door God. De omliggende verzen tonen Gods verdriet, omdat mensen Zijn advies niet aannemen. Maar wie wél luistert, wordt rijk beloond met Gods Geest en Zijn woorden.

Zijn bestraffing

Wanneer we anderen vertellen over Gods liefde voor ons, vergeet er dan niet bij te vertellen dat bekering de voorwaarde is om Zijn belofte te mogen ontvangen. Mensen die hun eigen weg blijven gaan kunnen deze belofte niet ontvangen.

Zijn Geest

De belofte is zeer rijk! God belooft Zijn eigen Geest uit te storten over wie zich de woorden en bestraffingen van God aantrekt. Dit wordt ook voorspeld door de profeet Joël, en wordt zichtbaar in Handelingen 2 - en vandaag de dag over de hele wereld!

Zijn woorden

Behalve dat de Geest van God over die mens komt, zal God ook Zijn woorden persoonlijk aan hem bekend maken. Wanneer wij anderen over God vertellen, mogen we weten dat wij alleen ons deel hoeven te doen (we leggen uit hoe God, door de Here Jezus, de wereld met Zichzelf wil verzoenen). God zal Zélf Zijn eigen woorden spreken tot wie wil luisteren!

Zo mogen ook anderen, net als wij, Zijn Geest en Zijn persoonlijke woorden ontvangen. En wij, die Hem al kennen, mogen steeds opnieuw de werking van Zijn Geest ervaren en Zijn woorden horen, wanneer we nederig Zijn vermaningen aannemen.

Bijbelboek: Spreuken Trefwoorden: Bekering, Belofte, Geest, Gods woord