Op weg naar het licht

Wij zijn geroepen tot Gods wonderbaar licht (dat staat in 1 Petrus 2:9). Dat licht is nu in ons leven en tegelijkertijd een belofte voor de toekomst, samen met Hem. De weg daar naartoe is ook vol licht; licht dat steeds meer toeneemt.

maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden.

Spreuken 4:18 (HSV)

Dit pad is het pad van rechtvaardigen; zij die het offer van Jezus Christus aanvaarden en daarom rechtvaardig zijn in Gods ogen. Dit pad is als een licht. Het wordt steeds helderder en komt uit bij de volle dag.

Ons pad is een licht

In deze Bijbelvertaling staat dat het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht. In de NBG-vertaling staat: "als het glanzende morgenlicht", en de NBV-vertaling zegt: "stralend als de zon". De woorden schijnend, glanzend, stralend, morgenlicht en zon geven aan dat het om prachtig licht gaat.

Ons pad - onze levenswandel - mag zo stralend zijn, omdat de Here Jezus heeft gezegd: "U bent het licht van de wereld" (Matteüs 5:14, HSV). Wat we zelf doen is lang niet altijd goed, maar wat we zeggen of doen vanuit God, Die in ons woont, is als stralend licht. Want Hij Zelf is het Licht der wereld. Onze levenswandel mag Gods hart laten zien aan deze wereld. Het mag opbouwend en bemoedigend zijn en de weg wijzen aan hen die zoeken.

Ons pad schijnt gaandeweg helderder

Als we serieus wandelen met onze God, worden we door Zijn werk in ons geheiligd; schoon gemaakt. We gaan steeds meer op de Here Jezus lijken. We zullen gaandeweg minder van onszelf laten zien, omdat we er uiteindelijk achter komen, dat we vanuit onszelf niets zinnigs kunnen voortbrengen. We zullen gaandeweg meer van de Heer laten zien, omdat we Hem de ruimte geven gestalte in ons te krijgen; zichtbaar in ons te worden.

In Openbaring 22:11 staat, dat onrechtvaardigen steeds onrechtvaardiger worden. Rechtvaardigen doen meer rechtvaardige daden, staat er, en heiligen worden verder (door God) geheiligd. Gaandeweg steeds meer licht.

Ons pad eindigt wanneer het dag is

Wanneer is het volledig dag? Op de dag van Christus! God is in ons een goed werk begonnen. Hij zal dat voltooien, tot op de dag van Jezus Christus (zie Filippenzen 1:6)

Op de dag dat Jezus Christus terugkomt en wij Hem zullen ontmoeten, op die dag zien we Zijn Licht en zullen wij voor altijd bij Hem zijn. En later in de hemel zal Hij het Licht zijn. God Zelf, samen met het Lam!

23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

Openbaring 21:23 (HSV)

We zijn op weg naar het licht! Laten we met het licht in ons zoveel mogelijk mensen helpen, om die weg ook te vinden.

Bijbelboek: Spreuken Trefwoorden: Licht, Rechtvaardiging, Stralen