Wie is de Heilige Geest?

In de Bijbel wordt op honderden plaatsen verwezen naar de Geest van God. Soms wordt Hij de Heilige Geest, of Gods Geest, of Geest van God genoemd. Op andere plaatsen wordt gesproken over de Vinger Gods, of de Geest der waarheid, de Trooster of de Zevenvoudige Geest.

Wie is die Heilige Geest? Is Hij een Persoon? Of wordt er de kracht van God mee bedoeld? Of God Zelf?

Er wordt in de Bijbel veel geschreven over deze Geest,  van begin tot eind. Het eerste hoofdstuk van de Bijbel, Genesis 1 laat zien dat de Geest van God betrokken is bij de schepping. In het laatste hoofdstuk, Openbaring 22, roepen de Bruid en de Heilige Geest samen om de terugkeer van Jezus op deze wereld. Toch is er veel verwarring rondom dit onderwerp. Dat is echter niet nodig.

De Heilige Geest in het Oude Testament

In de periode van het Oude Testament vormt God Zich een volk, helemaal voor Zichzelf, om hun God te kunnen zijn. Hij roept dat volk als het ware weg, tussen de afgodendienaars uit. Het is belangrijk dat dit nieuwe volk (later Israël genoemd) vanaf het begin weet dat er maar één God is.

4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!

Deuteronomium 6:4 (NBV)

Daarom wordt de Persoon van de Heilige Geest in het Oude Testament niet als zodanig "uitgetekend". Hoe verder we echter doorlezen, des te meer wordt er gesproken van de Geest van God als iemand Die kan oordelen, Die teleurgesteld kan worden en Die het Woord van God hanteert. Heel mooi is het om te zien dat 700 voor Christus door de profeet Jesaja wordt gezegd dat de Heilige Geest op Jezus zal zijn, zodat Hij Zijn werk kan doen (onder andere het Evangelie verkondigen en zieken genezen).

De Heilige Geest in Jezus leven

Het openbare leven van Jezus begint met de doop in water, en daarna het ontvangen van de Heilige Geest.

16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde.

Matteüs 3:16 (NBV)

Vanaf dat moment begint het werk waarvoor Jezus op aarde was gekomen. Direct daarna moet Hij de confrontatie aangaan met de duivel. Over deze zogenoemde verzoeking in de woestijn kunnen we lezen in Matteüs 4 en Lucas 4. Gedurende Zijn hele leven leeft Jezus in grote afhankelijkheid van Zijn Vader (Johannes 5:19). Jezus geneest en bevrijdt mensen die gebonden zijn. Hij haalt zelf de tekst in Jesaja aan, om aan te geven dat dit komt doordat de Heilige Geest op Hem rust (Lucas 4:18-21).

De Heilige Geest is niet alleen zichtbaar in de daden van Jezus, maar ook in Zijn onderwijs. Hij spreekt uitgebreid over de Heilige Geest, Die door de Vader in de hemel gegeven zal worden aan de discipelen, nadat Jezus is gestorven, opgestaan en naar de hemel is gegaan.

15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.

Johannes 14:15-18 (NBV)

Hier zien we dat de Heilige Geest pleitbezorger wordt genoemd (in andere vertalingen staat Trooster). Hij is ook de Geest van de waarheid. Jezus laat Zijn discipelen niet als wezen achter, maar komt bij hen (bij ons allemaal) terug, door met de Heilige Geest van de waarheid in ons te wonen en altijd in ons te blijven!

Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Drieëenheid, Geest, Heilige geest, Persoon