Het werk van Jezus in de hemel

Toen Jezus Christus op aarde was had Hij een doel. We hebben dat besproken toen we het hadden over het werk van Jezus op aarde. In de afgelopen 2000 jaar is Jezus in de hemel en voert ook daar bepaalde taken uit.

Hij maakt een plaats voor ons klaar

1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.

Johannes 14:1-3 (NBV)

De reden dat Jezus naar de hemel ging, zo legde Hij aan zijn leerlingen uit, is om voor ons een plaats te bereiden. Een huisje? Of een mooie plaats aan de  feesttafel? We weten het niet, maar het zal mooi en speciaal zijn!

Jezus bereidt deze plaats voor ieder persoonlijk, zoals Hij ons ook een nieuwe naam zal geven. Laten we leven vanuit die hoop en belofte dat Hij terugkomt om ons op te halen, om voor altijd bij Hem te zijn, in de plaats die Hij klaargemaakt heeft.

Hij pleit voor ons

14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15 Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. 16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Hebreeën 4:14-16 (NBV)

Jezus is de hoogste hogepriester, en voert die taak nu uit in de hemel. Hij is Iemand die bemiddelt tussen ons en God. Wie kan dat beter doen dan Jezus, onze Verlosser?

Deze hogepriester begrijpt ons beter dan we onszelf begrijpen. Hij heeft ons niet alleen geschapen, maar ook ons leven geleefd en is in alles beproefd zoals wij, zonder te zondigen. Dat maakt Hem uitermate geschikt om voor ons te pleiten!

Daarom mogen we vrijmoedig, zonder angst, zonder schroom, zonder verlegenheid voor de troon van de Vader komen. Jezus Christus staat daar, en pleit voor ons! Zo worden we in Zijn aanwezigheid geheiligd en gevormd en gereinigd.

Hij bekleedt ons

10 De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. 11 Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, 12 en hij vroeg hem: "Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?" De man wist niets te zeggen. 13 Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: "Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.

Matteüs 22:10-13 (NBV)

We lezen in deze passage dat de bruiloftsgasten bij binnenkomst een kleed aanhebben. Zonder dit kleed mogen ze niet binnenkomen. Jezus bekleedt ons met Zichzelf! (Dat staat in Galaten 3:27). Daarom kunnen we, als we niet bekleed zijn met Christus, het eeuwige leven niet binnengaan.

Zonder bekleed te zijn met Hemzelf krijgen we geen plaats in de hemel en pleit Hij niet voor ons. De toorn van de Vader wordt niet afgewenteld, onze zonden niet vergeven. Laat u daarom met God verzoenen en met Christus bekleden.

Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Hemel, Voorbede, Werk Jezus