Werken dichtbij Jezus

Op basis van het bekende verhaal van Martha en Maria wordt vaak gezegd: Er zijn Martha-christenen en er zijn Maria-christenen. Anderen zeggen: Karakters verschillen; ik ben meer een doener, een ander meer een bidder.

In dit verhaal leert de Here Jezus ons echter een andere les. Het is niet het één of het ander.

38 Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. 39 En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. 40 Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt.
41 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. 42 Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.

Lucas 10:38-42 (HSV)

Martha had de Here Jezus uitgenodigd in haar huis en werkte hard om haar gastvrijheid vorm te geven. Haar zus Maria liet haar in de steek, vond Martha. Daarom vroeg ze de Heer om Maria ook aan het werk te zetten.

Werken als Martha

Martha werkte hard. Ze deed dat voor de Here Jezus en voor de discipelen die bij Hem waren. Ze dacht waarschijnlijk dat ze hiermee de Heer blij maakte. Of dat het zo hoorde.

Helaas slaat ze de plank helemaal mis. Als we werken voor de Heer zonder eerst aan Zijn voeten te hebben gezeten, als we doen zonder eerst te horen, dan werken we naar eigen inzicht. Onze eigen plannen gaan dan boven de gedachten van de Heer uit.

Luisteren als Maria

Maria is niet lui, zoals haar zus misschien denkt. Ze luistert zeer actief naar het woord van haar Heer. Vanuit de voeding die ze daar ontvangt, aan de voeten van de Here Jezus, kan ze straks aan het werk. De leiding en inzichten, de liefde en blijdschap die ze ontvangt van de Heer zullen haar helpen om haar werk te doen naar Zijn wil.

De Here Jezus zal Maria niet lastigvallen. Ze heeft het goede deel gekozen (de juiste volgorde ontdekt) en dat zal niet van haar worden afgenomen.

Altijd luisteren

Wat Martha doet, vat de Here Jezus samen met "bezorgd zijn en zich druk maken over veel dingen" (vers 41). Hij vertelt haar dat Maria het goede deel gekozen heeft. Ze zit aan Zijn voeten en voedt zich met Zijn woorden.

Hoeven we dan niet te dienen en te werken in Gods Koninkrijk? Jawel; de opdracht van de Heer om Hem te gehoorzamen en te dienen is duidelijk genoeg (zie Johannes 14:15). Maar ons doen moet uit het horen voortvloeien. Dan zal ons doen vol zijn van Gods leven en Zijn liefde en mag het door Zijn leiding vrucht dragen.

Het gaat niet om de keus tussen Martha of Maria, maar om een leven van dienst, dichtbij Jezus.

Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Afhankelijkheid, Dienst, Luisteren