Leven voor de Bekende

De Bijbel laat ons zien Wie God is. God roept ons daarbij op om in een intieme relatie met Hem te leven. Die relatie kenmerkt zich door het navolgen van Zijn gebod van de liefde, zoals Johannes 13:34 staat.

Iemand die al in het eerste boek van de Bijbel wordt uitgenodigd dit te doen - Hem kennen, met Hem leven en Hem gehoorzamen - is Abraham.

1 Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met Mij, leid een onberispelijk leven.

Genesis 17:1 (NBV)

De Bekende

God is voor Abraham geen onbekende. God had Abraham al geroepen zijn geboorteland te verlaten en naar een ander land te reizen. Daar sprak God opnieuw tot Abraham, waardoor Abraham leerde dat God overal aanwezig is en dat Hij betrouwbaar is. God beloofde Abraham meerdere malen dat Hij hem tot een groot volk zou maken en dat alle volken van alle tijden door hem gezegend zou worden. Abraham heeft altijd vol ontzag gereageerd op deze ontmoetingen met zijn God.

Hier spreekt God opnieuw tot Abraham en zegt: "Ik ben God, de Ontzagwekkende (El Sjaddai)". In veel vertalingen wordt El Sjaddai vertaald met "de Almachtige". Er is in ieder geval geen twijfel mogelijk voor Abraham Wie hier spreekt. God is voor Hem de Bekende, voor Wie hij groot ontzag heeft.

De verbondenheid

God roept Abraham op om met Hem te leven in verbondenheid. Dit duidt op een intieme relatie. In andere vertalingen staat: "Wandel voor Mijn aangezicht." Wanneer God Zich aan mensen laat zien, dan is dat meestal omdat Hij met hen in relatie wil komen.

In Jezus Christus, Zijn Zoon, heeft God Zichzelf uitermate intiem en uitdrukkelijk laten zien. De Bijbel zegt daarom dat Jezus Christus de afstraling is van de heerlijkheid van God en de afdruk van Zijn wezen (zie Hebreeën 1:3). In Jezus Christus worden we verzoend met God, zodat het mogelijk is voor eeuwig met God verbonden te zijn. Verbonden met de (inmiddels) Bekende.

De navolging

Deze bijzondere en intieme relatie met God heeft wel gevolgen. God vraagt van ons dat we Zijn wil doen (lees Johannes 14:15). Tegen Abraham zegt God het zo: "leid een onberispelijk leven". Als navolgers van Jezus Christus mogen we op de Heilige Geest vertrouwen, dat Hij zowel het willen als ook het werken in ons bewerkt (Filippenzen 2:13). De verbondenheid met God verdienen we niet met "ons onberispelijke leven", maar die krijgen we uit genade, gewoon omdat God dit wil. Onze navolging is ons antwoord aan een Ontzagwekkend God, de Almachtige, Die in Zijn liefde met ons verbonden wil zijn.

Wie dicht bij God wil leven, mag vertrouwen op het offer van Jezus Christus, de Zoon van God. Door op Hem te zien, ontvangen we vergeving en zien we de heerlijkheid van God Zelf. Hij roept ons op tot een intieme relatie (zie 1 Korintiërs 1:9) en vraagt ons om Hem gehoorzaam te zijn.

Is God, door Jezus Christus, voor u een Bekende? Laten we dan vol ontzag, in gehoorzaamheid en in intieme verbondenheid met en voor Hem leven.

Bijbelboek: Genesis Trefwoorden: Almachtig, Gehoorzaamheid, Openbaring, Relatie