Kracht voor evangelisatie

Wanneer we mensen het evangelie vertellen, het goede nieuws over verlossing door Jezus Christus, gaat het niet alleen om onze woorden. Alleen onze woorden zullen niet in staat zijn iets van eeuwigheidswaarde teweeg te brengen in de harten van mensen. Daarom mogen we samenwerken met Gods Heilige Geest.

4 God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen: 5 onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren.

1 Tessalonicenzen 1:4-5 (NBV)

De gelovigen weten dat God hen lief heeft omdat ze de verkondiging van het Woord hebben gehoord en overtuigd zijn geraakt. Ze zijn niet overtuigd alleen maar door de woorden.

Overweldigende kracht

Het is onze taak om het Woord te verkondigen (Matteüs 28:19-20), maar niemand zal begrijpen wat we zeggen wanneer de Heilige Geest van God het niet uitlegt (vergelijk 1 Korintiërs 2:14). Niemand zal tot inkeer komen. En er zal zeker niemand wedergeboren worden, tenzij door de overweldigende kracht van Gods Geest. Want opnieuw geboren worden uit God kan alleen door Gods Geest gebeuren.

Wanneer we proberen mensen te overtuigen is het vaak goed om een stapje achteruit te doen en Gods Geest de ruimte te geven om het van ons over te nemen. Zijn kracht kan mensen dingen laten zien die ze nooit eerder gezien hebben. Onze woorden mogen samengaan met Zijn kracht!

Overtuigende daden

Onze woorden, hoe zorgvuldig ook gekozen, zullen weinig uitwerken als onze daden daar niet bij passen. We hebben het werk van Gods Heilige Geest in ons leven nodig om ons zo te veranderen dat we veel voor mensen kunnen betekenen, zoals in 1 Tessalonicenzen 1:5 staat. Ook dat moeten we niet proberen zelf te doen. Indruk maken op mensen of uit eigen kracht hen helpen en adviseren zou wel eens kunnen tegenwerken.

Mensen hebben ons niet nodig. Ze hebben wel Gods overweldigende kracht nodig, Zijn overtuiging, Zijn openbaring, zodat ze het licht van het Evangelie zullen zien en erdoor overtuigd kunnen worden. Het is geweldig dat God ons daarvoor wil gebruiken. Laten we Zijn medewerkers zijn en Hem niet, met al onze goede bedoelingen, in de weg staan.

Bemoediging

Tegelijkertijd is dit een grote bemoediging voor mensen die het moeilijk vinden om met anderen over God te spreken. Het is immers door Zijn Geest dat we de woorden krijgen, dat we de juiste houding hebben en dat mensen overtuigd worden. God werkt graag met u samen!