Geen redding zonder Gods Woord

Religies wereldwijd vertellen ons dat we goede werken moeten doen. Ook het Christendom leert dat. Kunnen die goede werken ons redden, ons verzoenen met God, onze zonden wegwassen? Of zijn die goede werken alleen maar zinvol om God te behagen en is er een andere weg om gered te worden?

Volgens Paulus is er alleen redding mogelijk door te geloven. We worden door Gods genade gered, door ons geloof in Jezus Christus (dat staat in Efeziërs 2:8).

Maar, hoe komen we aan dat geloof?

13 want er staat: 'Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.' 14 Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? 15 En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: 'Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.'

Romeinen 10:13-15 (NBV)

Geloven in het Woord van God

Wat in dit stukje uit de Bijbel staat kan ook zo worden gezegd:

Iemand vertelt uit de Bijbel => Een ander hoort => Hij gaat geloven => Hij roept God aan en wordt gered.

Mensen worden gered door de naam van God aan te roepen, ofwel door het aan God te vragen. Daar heb je geloof voor nodig. Wie wil geloven in God, moet eerst het Woord van God horen. Dat kan alleen wanneer iemand het hem vertelt. Het Woord van God is daarom de basis van ons geloof en daarmee van onze redding. We worden vergeven en krijgen eeuwig leven wanneer we door ons geloof in Jezus Christus aan God vragen ons te vergeven en eeuwig leven te geven. Dan zal God dit geven. Niet omdat we het verdienen, maar door Zijn genade.

Heeft u het Woord al gehoord? Bent u gaan geloven dat Jezus Christus uw Weg is naar de Hemelse Vader? Heeft u God al gevraagd u te vergeven?

Vertel het aan de anderen

Het is belangrijk dat wie de bovenstaande vragen met ja kan beantwoorden, dit doorvertelt aan anderen. Paulus schrijft terecht: Hoe kunnen anderen gaan geloven als niemand het ze vertelt? We hebben de Bijbel gekregen, Gods Woord, waarin de woorden staan die we met anderen mogen delen. Er staat op meerdere plaatsen in de Bijbel: Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen. Dat goede nieuws is dat God door Jezus Christus ons een hoopvolle toekomst wil geven. Dat mogen we iedereen vertellen. Doet u mee?

Bijbelboek: Romeinen Trefwoorden: Bijbel, Evangelisatie, Redding