Je liefde en geloof merkbaar

"We horen over jouw liefde en trouw!" Wat mooi als mensen dat over ons zouden zeggen. Dit is precies wat Paulus zei in zijn brief aan zijn medewerker Filemon.

4 Ik dank mijn God te allen tijde, als ik u in mijn gebeden gedenk, 5 daar ik hoor van uw liefde en van uw trouw, die gij hebt jegens de Here Jezus en al de heiligen.

Filemon 1:4-5 (NBG)

Is onze liefde - voor de Here Jezus en voor Zijn volgelingen - merkbaar? En onze trouw naar Hem en hen?

Merkbare liefde

Liefhebben is een werkwoord. De Here Jezus zegt dat wie Hem liefheeft, doet wat Hij zegt (zie Johannes 14:21). Het is gehoorzaam zijn aan onze Heer en Verlosser. Het is het volgen van de Goede Herder.

Onze liefde voor de Heer en voor elkaar moet zichtbaar zijn. Het is zelfs de bedoeling dat alle mensen hieraan kunnen zien dat we discipelen zijn van Jezus Christus (lees Johannes 13:35). Laat maar merken dat je van Hem houdt, en van elkaar! Dat hoort bij zijn discipelen.

Merkbare trouw

Trouw is een vrucht die de Heilige Geest in ons leven uitwerkt (zie Galaten 5:22). Tegelijkertijd zijn we er zelf voor verantwoordelijk dat we trouw zijn. Dat kunnen we doen door vol te houden, door te zetten en niet op te geven.

Dit mag zichtbaar zijn. In de derde brief van Johannes (3 Johannes 1:5-6) wordt trouw aan elkaar in direct verband gebracht met zichtbare liefde. Ook onze trouw kan ertoe leiden dat mensen God vereren, omdat ze bijvoorbeeld gezegend worden wanneer wij trouw en liefdevol voor hen zijn.

Hoorbare dankbaarheid

Wanneer onze liefde en trouw merkbaar is voor anderen, dan wordt daarover gepraat. Daarbij gaat het niet om onze eer (natuurlijk!) maar om die van de Vader in de hemel. Dat is waarom de Here Jezus zegt: "Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken." (zie Matteüs 5:16).

Laat onze liefde en trouw merkbaar zijn, zodat God gedankt en geprezen wordt.

Bijbelboek: Filemon Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Geloof, Getuigenis, Liefde