Het is echt gebeurd

De dood en opstanding van Jezus Christus zijn twee zaken die centraal staan in het Christelijk geloof. Er wordt bijna dagelijks over gesproken en naar verwezen en er is zelfs een apart feest aan gewijd (Pasen). Maar is het allemaal wel echt zo gebeurd?

17 Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: 'Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. 18 Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.

Openbaring 1:17-18 (NBV)

Moeten we deze woorden serieus nemen? Wordt niet bedoeld dat Jezus alleen geestelijk is opgestaan, als het ware door leeft in de nagedachtenis van zijn discipelen? Is het echt zo belangrijk om dit allemaal letterlijk op te vatten?

Het antwoord is: Ja. Paulus zei het zo:

Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.

1 Korintiërs 15:19 (NBV)

Daarom kijken we naar wat er aan dit wonder van de opstanding voorafging en wat de gevolgen zijn.

De dood en opstanding zijn voorspeld

Het Oude Testament is dat deel van de Bijbel dat al 700 jaar voor de geboorte van Christus geschreven en afgerond was. Hierin staan veel verwijzingen naar de geboorte, dood en opstanding van Jezus.

Veel plaatsen spreken over de eeuwige heerschappij van Jezus Christus, zoals bijvoorbeeld gelezen kan worden in Psalm 89:4 en 5.

Jezus Zelf spreekt tegen Zijn discipelen ook meermalen over Zijn dood en opstanding. Ook al begrijpen ze het op dat moment niet, achteraf weten ze waarover Hij sprak.

De dood en opstanding waren echt

De opstanding van Jezus Christus is niet ongemerkt voorbij gegaan.

3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4 dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5 en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. 6 Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven.

1 Korintiërs 15:3-6 (NBV)

Paulus noemt de dood en opstanding (en het doel dat daarmee werd bereikt) het belangrijkste van alles wat hij als leraar aan de mensen vertelt. Verder blijkt dat Jezus niet alleen aan een paar discipelen verschenen is, maar op een gegeven moment zelfs aan een groep van meer dan vijfhonderd tegelijk! Op het moment dat Paulus dat schrijft zijn de meesten daarvan nog in leven (voor wie het zou willen navragen).

De dood en opstanding klinken door in eeuwigheid

De gevolgen van de opstanding van Jezus Christus houden nooit op te bestaan.

Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

Romeinen 8:11 (NBV)

Doordat Jezus lichamelijk is opgestaan, is de dood overwonnen. Jezus heeft nu een opstandingslichaam, dat nooit meer dood gaat of ziek wordt.

Doordat Jezus lichamelijk is opgestaan, zullen wij uit de dood opstaan wanneer Hij terugkomt. Dan zullen we eeuwig bij Hem zijn. Er zal geen dood meer zijn, geen pijn en geen ziekte, geen zonde en geen verdriet. Wat een heerlijke toekomst!

Bijbelboek: Openbaring Trefwoorden: Geloof, Opstanding, Pasen