Geloven zonder zien

Is het mogelijk te geloven zonder te zien? Tomas zag de Heer Jezus en mocht Hem aanraken. Wat hebben wij?

28 Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God!
29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven. 30 Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, 31 maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.

Johannes 20:29-31 (NBG)

Niet zien en toch geloven. De Heer zegent wie dat doet. Johannes legt uit hoe dat kan. Johannes heeft namelijk alles opgeschreven wat daarvoor nodig is.

Niet zien

Jezus Christus is niet meer op aarde bij ons. We kunnen niet naar Israel reizen om Hem daar te ontmoeten. Hij is in de hemel om voor ons een woning te maken (Johannes 14:2) en voor ons te bidden (Romeinen 8:34).

Tomas zag en geloofde. Wij zien Hem niet. Daarom heeft Johannes tekenen en woorden van de Heer Jezus opgeschreven. Wie Hem niet zien, kunnen geloven door te lezen in het Woord van God. 

Geloven

Geloven betekent niet: Ik geloof het wel. Het betekent geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God Die door God de Vader naar deze wereld is gestuurd. Geloven betekent dat we vertrouwen op Jezus Christus voor onze verlossing. Alleen Hij geeft ons eeuwig leven.

Tomas geloofde en zei: "Mijn Heer en mijn God" (vers 28). Wij mogen Gods Woord lezen en ook tot de ontdekking komen dat Hij onze Heer en onze God is.

Leven

Wie belijdt (hardop zegt, zoals Tomas) dat Jezus Christus zijn Heer is, krijgt eeuwig leven (vergelijk Johannes 3:16). Daarom zegt de Heer: Gelovende krijg je het enige echte leven, in Mijn Naam.

We zien Hem niet maar kunnen lezen over de grootheid van Christus. Wanneer we geloven zullen we leven. Een nieuw leven hier op aarde en leven met Hem tot in eeuwigheid.

Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Bijbel, Geloof, Leven