Omgaan met berispingen

We ontvangen niet graag een berisping of vermaning, omdat het betekent dat we iets niet goed gedaan hebben. Soms vinden we zelfs dat de berisping onterecht is en worden we er boos over of doet de berisping pijn. Berispen is moeilijk. Berispingen ontvangen ook.

Het is beter te horen naar de berisping der wijzen dan dat men hoort naar het lied der dwazen.

Prediker 7:5 (NBG)

Liederen van dwazen zijn er genoeg in onze wereld. De berisping van een wijze komt maar weinig voor. Waarom?

Weinig wijzen die kunnen berispen

Berispen – in Bijbels licht – is aan iemand vertellen hoe hij of zij zodanig kan wandelen dat God de eer krijgt. Het is iemand ervan weerhouden daden te doen, die van God afleiden. Het gaat erom iemand terug te brengen binnen de kring van de gelovigen, binnen het licht van het Evangelie. Het is wijzen op Jezus. Zie bijvoorbeeld Matteüs 18:15 en 16.

Als iemand luistert naar de berisping, wordt die persoon gewonnen. We hebben allemaal zo nu en dan de berisping van een wijze nodig.

Weinig mensen die een berisping kunnen ontvangen

Wanneer er onder de weinige wijs uitgesproken berispingen eens een berisping op ons afkomt, dan kan het zijn dat we helemaal niet weten wat we daarmee moeten doen. We vinden het vaak al moeilijk om een compliment te ontvangen (!) maar het ontvangen van een berisping is zo mogelijk nog moeilijker.

God berispt ons. In Hebreeën 12:6 staat dat God ons tuchtigt, omdat we Zijn kinderen zijn. Dat dit leidt tot terugkeer naar God, lezen we onder andere ook in Openbaring 3:19. Vaak gebruikt God andere mensen om ons te berispen en ons tot Hem terug te trekken. Laten we daarom openstaan voor berispingen van anderen, zelfs als ze het niet zo liefdevol doen als wij zouden willen.

Weinig mensen die weten hoe je wijs wordt

Voor berispen is wijsheid nodig. In Spreuken 25:11 staat dat woorden in juiste vorm gesproken zeer kostbaar zijn. De Bijbel maakt op veel plaatsen duidelijk dat wijsheid begint met “de vreze des Heren”. Het begint bij ontzag voor God, met diep onder de indruk zijn van Zijn grootheid en heiligheid, met eerbied voor Zijn gezag en macht.

Spreuken 25:12 spreekt over een wijs vermaner bij een luisterend oor. Laten we in diep respect voor God vragen of we wijze vermaners mogen worden die zelf een luisterend oor hebben voor vermaningen die onze kant op komen. Wanneer we leren luisteren naar de stem van onze volmaakte God, door de onvolmaakte woorden van onze onvolmaakte medemensen heen, kunnen we wijs worden. Dan zullen we steeds weer de wegwijzer herkennen die ons wijst op de weg die we mogen gaan, achter Jezus Christus aan, naar het hart van de Vader.

Bijbelboek: Prediker Trefwoorden: Tucht, Volwassenheid, Wijsheid