Onverhoorde gebeden

Waarom worden onze gebeden soms niet verhoord?

Wie zegt: God is soeverein (Hij mag Zelf bepalen wat Hij wel en niet doen), zal ontdekken dat God Zich soms ook laat verbidden, waardoor een voornemen van God veranderd wordt.

Wie zegt: De Bijbel belooft dat onze gebeden verhoord worden, ontdekt dat bij die beloften ook voorwaarden staan waaraan voldaan moet worden.

De studie van vandaag gaat over belemmeringen. Er staat soms iets tussen de gebeden en de verhoring daarvan. God zou wel willen verhoren, maar het gebeurt niet... nog niet.

God kan verhoring tegenhouden

Het gebeurt dat God de verhoring van een gebed tegenhoudt omdat het niet in Zijn plan past, of niet goed is voor ons om dat gebed te verhoren, of dat de juiste tijd nog niet is gekomen.

15 Daarop ging Natan naar huis. De HEER trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had, met een dodelijke ziekte.
16 David bad tot God voor de jongen. Hij vastte streng en legde zich 's nachts op de grond te slapen.
22 Hij antwoordde: 'Toen het kind nog leefde, vastte ik en stortte ik tranen. Ik dacht: Wie weet is de HEER me genadig en blijft het kind in leven.

2 Samuel 12:15-16 en 22 (NBV)

David had overspel gepleegd en bij een vrouw, die zijn eigen vrouw niet was, een kind verwekt, waarna hij haar man vermoorde. Door een profeet vertelde God aan David dat het kind niet zou blijven leven. God was vastbesloten en een hele week van vasten en bidden en huilen bracht daar geen verandering in. David bad niet tegen beter weten in, want hij kende Zijn God, dat Hij genadig is.

In dit voorbeeld is God vastbesloten. Soms wil God verhoren maar duurt het wat langer, zoals bij Abraham, die 25 jaar gewacht heeft op de beloofde zoon. We mogen leren om Gods wil steeds beter te leren kennen, zodat we naar Zijn wil kunnen bidden. En toch, als we niet zeker zijn mogen we vertrouwen op Zijn goedheid, net zoals David dat deed.

Satan kan verhoring tegenhouden

Satan die gebedsverhoring kan tegenhouden? Dat klinkt verschikkelijk. Hier volgen voorbeelden uit het Oude en uit het Nieuwe Testament.

10 Toen raakte een hand mij aan en deed me al bevend op handen en knieën steunen. 11 Hij zei tegen me: 'Daniël, geliefde man, luister naar de woorden die ik tot je spreek en sta op, want ik ben naar je toe gestuurd.' Nadat hij dit gezegd had, stond ik bevend op. 12 Toen zei hij: 'Wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord, en daarom ben ik gekomen. 13 Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij eenentwintig dagen tegengehouden voordat Michaël, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar, bij de koningen van Perzië, zo alleen stond. 14 Ik ben gekomen om je inzicht te geven in wat er aan het einde van de tijd met je volk zal gebeuren; want dit is opnieuw een visioen dat over de toekomst gaat.'

Daniël 10:10-14 (NBV)

Daniël bad en God verhoort. Direct! Hij stuurt een engel met een antwoord. Deze engel komt een week later pas aan, omdat satan ertussenin probeert te komen. Dat lukt uiteindelijk niet, maar we moeten wel even geduld hebben. Hier heeft satan de verhoring alleen maar vertraagd.

17 Broeders en zusters, nu wij voor korte tijd van u gescheiden zijn bent u weliswaar uit het oog, maar daarom nog niet uit het hart, en omdat we zo naar u verlangden hebben we ons alle moeite gegeven u te zien. 18 We stonden dan ook meer dan eens op het punt naar u toe te komen - ik, Paulus, niet in de laatste plaats -, maar Satan heeft het ons belet.

1 Tessalonicenzen 2:17-18 (NBV)

Paulus wil heel graag naar de broers en zussen in Tessalonica, maar het lukt 'm op de één of andere manier niet. Hij onderscheidt dat dit komt door plannen die door de satan zijn bedacht en uitgevoerd.

God is altijd sterker. Zijn wil geschiedt, altijd! Hou dat vast. Blijf volharden, net als Daniël en Paulus. Ze kregen allebei inzicht in wat er, achter de schermen, werkelijk aan de hand was. Wij mogen ook om dat inzicht vragen.

Wij kunnen verhoring tegenhouden

God kan uit goede bedoelingen verhoring tegenhouden, en de satan uit slechte bedoelingen. Misschien is de grootste oorzaak van onverhoorde gebeden wel onze zondige natuur. We gaan vier voorbeelden bekijken.

1 - Zonden.
Wanneer we God vragen om ons duidelijk te maken of het uitblijven van gebedsverhoring misschien ligt aan bepaalde zonden (bij onszelf!) zal Hij dat vertellen. Belijdt dan die zonde, werk eraan, zoek hulp als het moeilijk is.

2 - Verdeeldheid
Innerlijke verdeeldheid is een tweede blokkade, wat we lezen in Jakobus 1:6-8. Bestaat God echt? Wil Hij onze gebeden wel verhoren? Lees Hebreeën 11:6, waarin staat dat we moeten geloven dat God mensen wil belonen die Hem echt zoeken.

3 - Begeerte
Ook met verlangens naar werelds plezier (begeerten en hartstochten) staan we zelf verhoring van gebeden in de weg. Dit lezen we in Jakobus 4:3-5. Onze motieven spelen een rol. Leven we voor de wereld en voor onszelf, of hebben we Gods eer en doelstellingen op het oog? God wil onze toewijding voor honderd procent.

4 - Relaties
In 1 Petrus 3:7 staat dat de manier waarop een man met zijn vrouw - of andersom - omgaat, direct verband houdt met hoe God met onze gebeden omgaat. Voor God is de relatie tussen man en vrouw zó belangrijk dat het een afspiegeling is van de relatie tussen Christus en de Gemeente (Efeziërs 5:32).

Natuurlijk zijn alle relaties belangrijk, niet alleen de huwelijksrelaties. Bijna alle zonde heeft te maken met relaties tussen mensen. Verder is het zo dat Johannes zegt, in 1 Johannes 4:20, dat je God niet kunt liefhebben als je je broer niet liefhebt. Onze relaties met andere mensen, met broers en zussen en binnen ons huwelijk, weerspiegelen onze relatie met God. Daarom is de verhoring van gebeden daarvan afhankelijk. God kan het uitblijven van een verhoring gebruiken om ons te wijzen op iets waar Hij graag eerst aan wil werken.

Bijbelboek: 2 Samuel Trefwoorden: Bidden, Gebeden