Mopperen en ontevredenheid

Mopperen doen we wanneer we ontevreden zijn. Soms is er een goede reden voor, maar vaak mopperen we terwijl dit niet terecht is. Wanneer bij God de maat vol was strafte Hij het volk om zijn gemopper, zodat het weer zou terugkeren naar hun God, Die het beste met ze voorhad.

4 Van de Hor trokken ze verder in de richting van de Rode Zee; ze moesten immers om Edom heen trekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. 5 'Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte?' verweten ze God en Mozes. 'Om ons in de woestijn te laten sterven? We hebben geen brood en geen water, en we kunnen dit ellendige eten niet meer zien.' 6 Toen stuurde de HEER giftige slangen op de Israëlieten af, die hen beten, zodat velen van hen stierven. 7 Daarop ging het volk naar Mozes. 'We hebben gezondigd,' zeiden ze, 'want we hebben de HEER en u verwijten gemaakt. Bid tot de HEER dat hij ons van die slangen verlost.' Mozes bad voor het volk, 8 en de HEER zei tegen hem: 'Laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven.' 9 Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven.

Numeri 21:4-9 (NBV)

In deze Bijbelpassage trekt Israël van de Hor richting de Rode Zee, om Edom heen (die hen niet over hun grondgebied wilde laten gaan). Die omweg was misschien voor hen teveel van het goede.

Ongeduld

Als je niet kunt wachten tot je krijgt wat je wilt hebben, dan word je ongeduldig. Een ongeduldig mens gaat over tot actie. Soms is dat de juiste actie - bijvoorbeeld wanneer iemand onrecht wordt aangedaan en daar geen verandering in komt. Meestal ontstaat ons ongeduld echter omdat we vinden dat we iets nù moeten krijgen en niet willen of kunnen wachten. Hoewel het dan komt uit een verkeerd motief is het wel begrijpelijk. Maar, wat doen we er dan mee? 

Mopperen en verwijten

Het ongeduld kwam bij de Israëlieten naar buiten door mopperen en klagen. Ze verweten God en Mozes dat zij het verkeerd hadden gedaan. Ze wisten het niet alleen beter maar vertelden er meteen even bij dat het eten, wat ze van God kregen iedere dag, niet te eten was.

Dit mopperen was zonde, omdat ze God beledigden en erg met zichzelf bezig waren in plaats van met het plan van God voor hun leven. Het mopperen werd erger en werden verwijten. We mogen altijd aan God vragen om ons te helpen minder te mopperen. Hij wil ons geduld geven, als een vrucht van de Heilige Geest Die in ons woont (zie Galaten 5:22).

Mozes kon de Israëlieten er niet van overtuigen dat het zonde was. Daar was meer voor nodig.

Straf

God antwoordt met slangen. Deze straf heeft grote gevolgen. Veel van de mopperende Israëlieten sterven die dag aan slangenbeten. Pas toen begrepen ze het. In vers 7 lezen we dat ze tot Mozes roepen: We hebben gezondigd, want we hebben de Heer en u verwijten gemaakt.

De straf was door God niet bedoeld om eens even fijn met een paar dwarsliggers te kunnen afrekenen. Wanneer God straft is dat vrijwel altijd bedoeld om mensen weer terug te laten keren naar hun Maker.

God heeft het beste met ons voor

De straf lijkt genadeloos. Toch wordt ermee bereikt wat zonder de slangen niet gelukt zou zijn. Het volk keert (met zijn hele hart) terug naar hun God. Ze zien in hoe afhankelijk ze zijn van Zijn hulp en goedheid.

God vertelt Mozes dat hij een koperen slang moet maken en moet opheffen. Wie opkijkt naar de verhoogde slang zal niet sterven. Hierin wijst de Here God al vooruit naar het werk van Zijn Zoon Jezus. Die zal worden verhoogd, aan een kruis. Een ieder die naar Hem opkijkt voor zijn redding zal eeuwig leven ontvangen!

Bijbelboek: Numeri Trefwoorden: Mopperen, Ongeduld, Ontevredenheid, Straf